ตำแหน่งของคุณ Home

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์และนางสาวภัทราภรณ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา พร้อมด้วย นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา นางณัฐชยา เม็นไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเด็นการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง ว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยจะต้องนำเสนอให้มีความน่าสนใจและทำให้ผู้เรียนซึมซับความภูมิใจ ในความเป็นไทย ให้การเรียนวิชาประวัติศาสตร์มีการคิดวิเคราะห์ได้หลากหลายแง่มุม ไม่เพียงเรียนรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไร เมื่อใด แต่ต้องมีการคิด วิเคราะห์ และร่วมอภิปราย เพื่อให้เข้าใจเหตุผล เรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต และนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow