ตำแหน่งของคุณ Home กทม

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้

องคมนตรี ประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564วันที่ 28 กันยายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จากการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมามีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและอำนวยประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพไปแล้ว จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการปรับปรุงฝายบ้านโปโฮพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา และในปี 2566 กรมชลประทาน มีแผนจะปรับปรุงคูส่งน้ำธรรมชาติเดิมให้เป็นคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล ปัจจุบันโรงเรียนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยได้ตลอดปี อีกทั้งสามารถลดค่าไฟฟ้าจากการที่เคยสูบน้ำมาใช้อีกด้วยโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร จำนวน 3 หมู่ คือ บ้านผาพิง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 และบ้านทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จำนวน 140 ครัวเรือน และสนับสนุนพื้นที่การเกษตรช่วงฤดูฝน จำนวน 1,200 ไร่ ช่วงหน้าแล้ง จำนวน 500 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดปี รวมทั้งยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในปี 2565 จัดทำโครงการเกษตรครบวงจรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการฝึกอบรมด้านการเกษตรในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงการแปรรูปผลผลิต ฯลฯ เพื่อเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรและมีความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดทำฝายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าต้นน้ำ และเป็นแหล่งน้ำสำรองให้แก่สัตว์ป่า และราษฎรได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ที่ยังติดปัญหาด้านต่างๆ อีก 7 โครงการ โดยร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนไปได้ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้พิจารณาแผนเตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลฤดูมรสุมของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม