ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กกต.บุรีรัมย์ติวเข้มผู้สมัครนายกอบต.-ส.อบต.เร่งสร้างความรู้เลือกตั้งท้องถิ่นสมานฉันท์

สำนักงาน กกต.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งให้กับผู้สมัคร ผู้สนับสนุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ต.ค.2564 ที่หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น โดยมี น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ กกต.บุรีรัมย์ และผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) ผู้สนับสนุน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ 5 แห่ง ได้แก่ อบต.เมืองฝาง, อบต.สองห้อง, อบต.เสม็ด, อบต.สวายจีก และ อบต.สะแกซำ เข้าร่วม 250 คน รับฟังการชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ วิธีการและลักษณะต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้ง ความผิดและโทษรวมทั้งการยื่นบัญชีค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการจัดการเลือกตั้ง ข้อห้ามความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง และสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเกิดการยอมรับในเรื่องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ทั้งนี้ ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี เพราะผู้สมัครทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนบุรีรัมย์ เป็นคนในท้องถิ่นเดียวกัน ดังนั้น จึงอยากให้รักษาความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง มีความสมานฉันท์ปรองดองกัน เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองท้องถิ่นของตนเอง และร่วมกันจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ครั้งนี้ เป็นไปอย่างสุจริต และโปร่งใสต่อไป สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ มีทั้งหมดจำนวน 145 แห่ง ใน 23 อำเภอ มีจำนวนหมู่บ้าน 1,859 หมู่บ้าน จำนวนเขตเลือก 1,851 เขต จำนวนหน่วยเลือก 1,950 หน่วย และจำนวนผู้มีสิทธิ 808,607 คน มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 349 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 4,096 คน รวมผู้สมัครฯ ทั้งสิ้น 4,445 คน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม