ตำแหน่งของคุณ Home กทม

กาฬสินธุ์รำลึกชาตกาล6ปีพระเทพวิมลญาณคณะสงฆ์ประชาชนศิษยานุศิษย์ทั่วสารทิศร่วมทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศล

กาฬสินธุ์รำลึกชาตกาล 6 ปี พระเทพวิมลญาณคณะสงฆ์ ประชาชน ศิษยานุศิษย์ ทั่วสารทิศ ร่วมทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญู และรำลึกถึงเกียรติคุณ พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และอดีตรองเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เนื่องในโอกาสชาตกาลคล้ายวันมรณภาพครบ 6 ปีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่วัดบ้านโนนศิลาเลิง ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญู และรำลึกถึงเกียรติคุณ พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และอดีตรองเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เนื่องในโอกาสชาตกาลคล้ายวันมรณภาพครบ 6 ปี โดยมีนายสุรินทร์ เศรษฐรักษา ตัวแทน นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ เดินทางมาร่วมทำบุญ โดยปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดพระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร มีนามเดิมว่าถาวร วงศ์มาลัย เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2495 ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านโนนศิลาเลิง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นบุตรของนายโส-นางศรีทา นาชัยเพชร โยมมารดาเสียชีวิตเมื่อคลอดท่าน นายนิ่ง-นางพั้ว วงศ์มาลัย จึงรับท่านไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม เมื่ออายุได้ 8 ปี เข้าศึกษาที่โรงเรียนโนนศิลาราษฎร์ผดุง (ปัจจุบันคือโรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์) จนจบชั้นป. 4 จึงมาช่วยมารดาบิดาทำเกษตรกรรมเป็นเวลา 3 ปีพ.ศ. 2509 ขณะอายุได้ 14 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดบ้านปอแดง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม ซึ่งเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธ) ในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ แล้วไปจำพรรษาอยู่กับพระครูวิจิตรบุญญาภรณ์ (บุญเคน จิตฺตปุญฺโญ) ที่วัดสำโรงยุทธาวาส จ.อุดรธานี จนถึงปี พ.ศ. 2510 จึงย้ายไปศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมที่วัดโพธิสมภรณ์ ในช่วงนี้ท่านได้อยู่อุปัฏฐากพระเทพเมธาจารย์ (จันทร์ศรี จนฺททีโป) นานถึง 6 ปี ต่อมาท่านย้ายไปจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม และได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2516 โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ปี 2512 สอบได้นักธรรมชั้นเอก, ปี 2519 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จากสำนักเรียนวัดปทุมวนาราม, ปี 2520 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์, ปี 2524 จบชั้นปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาสันสกฤตและภาษาฮินดี) มหาวิทยาลัยสัมปูรณานันท์ สันสกฤต ประเทศอินเดีย, ปี 2534 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปี 2551 ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ปี 2553 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์นอกจากศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว ท่านยังปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์หลายรูปในสายพระป่าของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) ในพรรษาที่ 8 ท่านได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่ลาสิกขาบท และอุทิศชีวิตต่อพระรัตนตรัย จากนั้นท่านจึงจาริกไปถ้ำสระแก้ว เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษฏ์โดยทำสมาธิ และไม่ฉันภัตตาหารและไม่พูดจาตลอด 7 วัน ท่านได้บันทึกผลการปฏิบัติไว้ว่า ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น เกิดปีติเอิบอิ่ม จิตใจชุ่มชื่นเบิกบานเย็นสบาย จิตมีอำนาจคุณูปการที่ดำเนินการมา นอกจากเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติธรรมศาลาพระราชศรัทธา ยังสร้างวัด โรงเรียน โรงพยาบาล พัฒนาหมู่บ้าน และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นประธานบริหารวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ชมรมรักษาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์สมาคมเทิดทูนพระรัตนตรัย, ประธานบริหารการศึกษาพระภิกษุ-สามเณร กุลบุตร กุลธิดา และผู้ยากไร้ ผู้อุปถัมภ์มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา และมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย และประธานอุปถัมภ์อำนวยการโครงการเมืองสหกรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ โรงสีพระราชทาน เป็นต้นด้านสมณศักดิ์ เป็นพระครูปลัดฐานานุกรมที่พระครูปลัดสัมพิพัฒนาญาณาจารย์ ฐานานุกรม ในสมเด็จพระมามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปตฺโชโต) วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาพิศาลเถร และเปลี่ยนพระราชทินนามเป็นพระพิศาลพัฒนาทร ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราช ที่พระราชพิพัฒนาทร และวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ (วิ) ที่พระเทพวิมลญาณพระเทพวิมลญาณ มรณภาพเนื่องจากเลือดออกในสมอง ที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 01.19 น. สิริอายุได้ 63 ปี 228 วัน พรรษา 42 ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม โดยวันนี้เป็นวันชาตกาลครบรอบ 6 ปีมรณภาพ คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ประชาชน ผู้เลื่อมใสศรัทธาทั่วสารทิศ จึงพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศล แสดงความกตัญญู และรำลึกถึงเกียรติคุณ พระเทพวิมลญาณ หรือหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และอดีตรองเจ้าคณะภาค 9 (ธ) ดังกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม