ตำแหน่งของคุณ Home วาไรตี้

บริษัทบูรพาเทคนิคอลเอ็นจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน)สรุปข้อเท็จริงกรณียื่นหนังสือขอพิจารณาใหม่เพื่อเพิกถอนคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานและขอทุเลาการบังคับคำสั่ง

16 พฤศจิกายน 2558 ผู้ร้องได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 – สถานีไฟฟ้าสายบุรี ปัตตานี เลขที่ จ.ป. 218/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 วงเงินค่าจ้าง 125 ล้านบาท กำหนดเวลา 720 วัน ต่อมา กฟภ. ได้ขยายอายุสัญญาให้ 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่.8 ส.ค.60 สัญญาจึงไปสิ้นสุดในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ เพราะพื้นที่ก่อสร้าง ยังคงมีปัญหาอุปสรรค)

22 พฤศจิกายน 2561 กฟภ. ขอเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายตามสัญญา โดยบริษัทฯ ชำระค่าเสียหายให้

21 มิถุนายน 2562 กฟภ. ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลัง แจ้งว่า บริษัทฯ กระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 (2) เพื่อให้ ออกคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน

8 กรกฎาคม 2562 กรมบัญชีกลาง แจ้ง กฟภ. ว่า กฟภ. ต้องให้บริษัทฯ ชี้แจงเหตุผล ภายใน 15 วัน ก่อนการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 30

6 กันยายน 2562 กฟภ. ได้มีหนังสือ ที่ มท. 5306.20/39571 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 แจ้งบริษัทฯ ให้ชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริง พร้อมยื่นเอกสารประกอบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ

7 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ และกรรมการผู้มีลงนามผูกพันในฐานะส่วนตัว ได้มีหนังสือที่ ETE-LG-62/022 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น มิไช่ความผิดบริษัทฯ คือ กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ไม่ครบถ้วน , มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ก่อสร้าง ถึง 7 ครั้ง (กันยายน 2559 ถึง พฤษภาคม 2561) , เหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถเข้าทำงานได้ , แขวงการทางปัตตานีแจ้งให้บริษัทหยุดทำงานในเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 เมษายน 2560 , ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนให้ กฟภ. ปรับแบบการก่อสร้าง เนื่องจากกระทบความเดือดร้อน (แต่บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการขยายระยะเวลา)

29 ตุลาคม 2562 กฟภ. ได้จัดประชุมพิจารณาผู้ทิ้งงาน เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาและพฤติกรรมที่จะเป็นผู้ทิ้งงานตามกฎหมาย

13 ธันวาคม 2562 กฟภ.โดย รผก. ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผวก. แจ้งผลการพิจารณา ให้บริษัทฯ ทราบว่า พิจารณาแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้กระทำอันเป็นการทิ้งงาน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 (2) กฟภ. จึงเห็นควรไม่ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน (การพิจารณาจึงสิ้นสุดลงตามกฎหมาย และวิธีปฎิบัติฯ ของ กฟภ)

26 มีนาคม 2564 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผวก. ทำหนังสือไป กรมบัญชีกลาง หารือว่า บริษัทฯ กระทำการทิ้งงาน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 (2) หรือไม่ หรือ กฟภ. ต้องดำเนินการอย่างไร

21 เมษายน 2564 นายนุกูล ตูพานิช รผก.มีหนังสือ ลว. 21 เมษายน 2564 แจ้งปลัดกระทรวงการคลังว่า การกระทำของบริษัทฯ ไม่ถือเป็นการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามกฏหมาย และ กฟภ. จึงเห็นควรพิจารณาไม่ลงโทษให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงาน

20 พฤษภาคม 2564 นายนุกูล ตูพานิช รผก.ออกหนังสือ แจ้งปลัดกระทรวงการคลัง ว่า ขอยกเลิกการจัดส่งหนังสือ ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน 2564

11 มิถุนายน 2564 กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ กฟภ. ว่า การพิจารณาว่าเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ ให้เป็นดุลพินิจ ของ กฟภ.

10 กรกฎาคม 2564 กฟภ. จึงได้เริ่มใช้ดุลพินิจใหม่ โดยเริ่มจาก นางสาวภัทรดาลิน เย็นมั่นคง ผอ.กองนิติกรรม ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีพฤติการณ์เป็นผู้ทิ้งงาน ต่อมา นายอุเทน พรมอิ่นคำ ตำแหน่ง อก.จค.2 (คพ.) ได้เสนอ รองผู้ว่าการ และผู้ว่าการ ทราบว่า บริษัทฯ มีพฤติการณ์เป็นผู้ทิ้งงาน ตามความเห็นของ ผอ.กองนิติกรรม

13 กรกฎาคม 2564 กฟภ. โดยนายนุกูล ตูพานิช รองผู้ว่าการฯ ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการฯ ได้มีหนังสือ แจ้งปลัดกระทรวงการคลังว่า กฟภ. พิจารณาสั่งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงาน

13 สิงหาคม 2564 กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศหนังสือเวียนในเว็บไซน์ฯ มี คำสั่ง กระทรวงการคลัง ที่ 1399/2564 เรื่อง การสั่งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงาน โดยแจ้งว่าบริษัทฯ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงการคลัง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้บริษัทฯ ได้รับแจ้งคำสั่ง แต่ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ดังกล่าวของกระทรวงการคลังแต่ประการใด

6 กันยายน 2564 บริษัทฯ ขอพิจารณาใหม่ ตามมาตรา 54 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยขอให้เพิกถอนคำสั่งให้บริษัทฯ เป็นผู้ทิ้งงาน และขอให้มีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้มาตรการทางปกครอง ตามมาตรา 63/2 แห่งพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

กฟภ ได้เคยมีการพิจารณา และใช้ดุลพินิจ ตามขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมาย แล้ว ว่า บริษัทฯ ไม่มีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน และมีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

กฟภ ไม่มีอำนาจ ใช้ดุยพินิจ ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากมิได้มีข้อเท็จจริงใหม่ ในการพิจารณา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม