ตำแหน่งของคุณ Home การศึกษา

โควิดยโสธรพบเพิ่ม33รายเสียชีวิตสะสม36รายรักษาหายสะสม3,439ราย

วันที่ 7 กันยายน 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 33 ราย เสียชีวิตสะสม 36 รายโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 4,662 รายรักษาหายสะสม 3,439 ราย กำลังรักษา 1,187 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 944 ราย อำเภอทรายมูล 351 ราย อำเภอกุดชุม 681 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 358 ราย อำเภอป่าติ้ว 311 ราย อำเภอมหาชนะชัย 684 ราย อำเภอค้อวัง 283 ราย อำเภอเลิงนกทา 790 ราย และอำเภอไทยเจริญ 296 ราย ดังนั้นทางจังหวัดยโสธรจึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม