ตำแหน่งของคุณ Home

บิ๊กโจ๊กขับเคลื่อนเมืองราชบุรีตามโครงการSmartsafetyzone4.0

วันที่ 8 ก.ย.64 ที่ สภ. เมืองราชบุรี พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ 9) ตร.พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สภ.เมืองราชบุรีซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ“ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 “(SMART SAFETY ZONE 4.0) ร่วมกับ พล.ต.ต. ปรัชญา ประสานสุข ผบก.ภ.จว.ราชบุรี,พ.ต.อ.จุมพล สิกเสน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี และภาคีเครือข่ายของสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขต รับผิดชอบของโครงการ ชุมชนรอบตลาดศรีเมือง สมารทเซฟต้ีโซน 4.0ของสภ.เมืองราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ใหกับประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบถึงการดา เนินโครงการฯ อย่างทั่วถึง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมื่อในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดย สภ.เมืองราชบุรีได้นำนวตักรรมมาใช้ในการป้องกนัอาชญากรรมอย่างเข้มข้น

พล.ต.ต. ปรัชญา กล่าวว่า ตำรวจภูธรภาค 7 ได้เลือกสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี เป็นสถานีตำรวจนา ร่องในการจัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 3 ประการ ได้ แก่ RISK, LAND MARK และ ECONOMIC โดย สภ.เมืองราชบุรีกำ หนดให้พื้นที่ ชุมชนขนาดใหญ่ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีเมือง ชุมชนทิพย์นิเวศน ชุมชนร่วมใจ ชุมชนเทศบาล 5 และชุมชนสวนดอกไม้ซึ่งชุมชนดังกล่าวอยู่รอบบริเวณตลาดกลางค้าผักและผลไม้ขนาด ใหญ่ของจังหวัดราชบุรี(ตลาดศรี เมือง) มีเนื้อที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในพื้นที่กว่า 18,000 คน เป็นพื้นที่โครงการดำเนินการใน ชื่อโครงการ “ ชุมชนรอบตลาดศรีเมือง SMART SAFETY ZONE 4.0 ”
ดังนี้ 1. รถตรวจการไฟฟ้าขนาดเล็ก,2.อากาศยานไร้คนขับ หรือ DRONE ,3.ศูนย์ปฏิบัติการ CCOC ,4.ระบบ LINE OFFICIAL ,5. ระบบ POLICE I LERT U,6. ระบบ POLICE 4.0,7. ระบบ ติดตามการปฏิบัติงานสายตรวจแบบ GPS Real Time / Life 360 ,8. ระบบกล้อง AI License Plate / Face Detect
พล.ต.ท.สุรเชษฐ กล่าวว่า ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.สุ วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 มีเป้าหมายเพื่อการพฒันารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภยัจากอาชญากรรรมเชิงรุกจัดระบบการป้องกนัอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยใช้นวตักรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง“ เมืองอจัฉริยะ“อันจะนา ไปสู่ความปลอดภยัจากอาชญากรรมยั่งยืน

พล.ต.ท.สุรเชษฐ กล่าวอีกว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่น ในการป้องกันอาชญากรรม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่แนวคิดที่วา่ “ เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภยั ในชุมชน ดังกล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow