ตำแหน่งของคุณ Home เศรษฐกิจ

สหกรณ์กรสงขลาเปิดเครือข่ายตลาดพืชอัตลักษณ์สหกรณ์คลองหอยโข่ง

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา โดยนำคณะผู้แทนสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด มานำเสนอสินค้าพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขสงขลา จำกัด

สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด ได้ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ได้แก่ ข้าวเหนียวดำและข้าวสังข์หยดพืชอัตลักษณ์คลองหอยโข่ง มาแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัดเป็นผู้แทนจำหน่ายให้แก่สมาชิกผ่านระบบออนไลน์หรือขายตรง เป็นการเปิดตลาดให้สินค้าสหกรณ์ถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่าการจัดเวทีเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ภาคการผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภคภายในจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ถือเป็นเวทีแรกในปีนี้ และฝากให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้ขยายผลไปสู่สหกรณ์อื่นต่อไป เพื่อช่วยยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกและช่วยผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและได้แนะนำแนวคิดการเชื่อมโยงธุรกิจที่สหกรณ์ผู้ผลิตต้องคำนึงถึง อาทิ เช่น ด้านปริมาณต้องมีอย่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ด้านคุณภาพต้องมีมาตรฐาน และการบริหารจัดการระบบโลจิสติกเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

บทความยอดนิยม